Gladioli

Very Highly Commended - Gladioli by Alan Shufflebotham