Simon Rahilly, Cotton Grass

Simon Rahilly, Cotton Grass