John Thomson – Courchevel

Third Place - John Thomson "Courchevel"